Lars Erik Skrefsrud/Pavel Storozhuk
Trondheim – et livssynsåpent samfunn?
Debatt

Trondheim – et livssynsåpent samfunn?

I kommunens kirke- og livssynspolitikk, vedtatt i 2017 står det: Bystyret ønsker at Trondheim skal være et livssynsåpent bysamfunn. Kommunen vil bidra til at innbyggerne har gode og likeverdige muligheter til religiøs og livssynsorientert aktivitet, uavhengig av tro og livssyn.

I Trondheim viser tall fra 2020 at 62,8 % av befolkningen er medlem av Den Norske Kirke. 10,3 % tilhører andre trossamfunn og 26,9 % har ikke tilhørighet til noe livssynssamfunn. Dette vil blant annet si at 37,2% av innbyggerne ikke har tilgang til gratis seremonirom, slik medlem av DNK har. Dette utgjør ca 77 000 Trondheimere.

Det er bred politisk enighet om at Norge skal ha et livssynsåpent samfunn og at staten skal føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk. Human-Etisk Forbund mener at offentlige institusjoner og lovverk ikke skal favorisere noen religioner eller livssyn.

I 2012 vedtok Stortinget å løsne båndene mellom stat og kirke. Likevel har Den norske kirke fortsatt privilegier og står i en særstilling overfor stat og kommune. Kommunene har ansvar for velferdstjenester for alle sine innbyggere, fra vugge til grav. Tros- og livssynssamfunnene følger også menneskene gjennom hele livet, og det er viktig at det er en god dialog mellom kommunene og de lokalt representerte tros- og livssynssamfunnene. Stat og kirke har skilt lag, har Trondheim kommune og kirken gjort det samme?

Det er et økende mangfold i befolkningens tros- og livssynstilhørighet. Hovedtrenden er likevel at befolkningen sekulariseres.  Medlemstallet i Den norske kirke går ned hvert år, og opp i andre tros- og livssynssamfunn. Tro påvirker handling, og i 2021 sa 40 % at de ønsket begravelse et annet sted enn i Den norske kirke.

Det er helt nødvendig at kommunene følger utviklingen og møter innbyggernes behov. Et tilleggsaspekt er at 1 av 5 innbyggere i Norge ikke er med i noe tros- eller livssynsamfunn. De kommer også til å trenge tjenester knyttet til livsfasene.

Human-Etisk Forbund anerkjenner alt det gode arbeidet som allerede gjøres, fra de som møter innbyggerne daglig og ved behov, og alle de som jobber med å tilrettelegge tilbudet til befolkningen. Vi arbeider for livssynsåpne lokalsamfunn der alle mennesker har frihet til å bestemme i sine egne liv.

Arrangementet innledes av styreleder i Human-Etisk forbund – Christian Lomsdalen.

Han deltar også i panelet med politikere fra V, H, Ap, Sv og KrF.

Paneldebatten ledes av Madeleine Cederström, journalist i NRK og programleder for Etikk-etaten.

Foto av Madeleine Cederström: Lars Erik Skrefsrud, foto av Christian Lomsdalen: Pavel Storozhuk

Dato

14. nov 2023

Tid

17:00 - 19:00

Pris

*Gratis

Deltakere

Christian Lomsdalen - Madeleine Cederström - politikere fra V, H, Ap, Sv og KrF

Arrangør

Human-Etisk forbund, Trondheim lokallag

* Arrangementet er gratis, men av plasshensyn må dere reservere plass.