NTNUs litteraturpris: Dynamitt i borehullene

Publisert den 9. nov 2022

NTNUs litteraturpris deles ut under Basta, sakprosafestivalen i Trondheim, lørdag 12. november. Fram mot utdelinga vil vi dele lesninger gjort av de fire nominerte bøkene. Nå kan du lese litteraturviter Herman Poppes lesning av Bjørn-Erik Hanssens «Dynamitt i borehullene», som han omtaler som en bok som "gir leseren et innblikk i temaer som historisk hører til den politiske venstreside, og viser hvordan fagorganisering og arbeiderbevegelse har formet Trondheim til den byen den er i dag."

En fagbevegelses liv – En lesning av Dynamitt i borehullene (2021)

Bjørn-Erik Hanssens monumentale verk Dynamitt i borehullene utgjør en grundig fremstilling av Trondheim Samorganisasjons historie. Historien formidles fra ni ulike perspektiver der leseren får muligheten til å bevitne 150 år med fagbevegelse i trønderhovedstaden. Aller mest er Dynamitt i borehullene en svært opplysende bok. Verket står for så tilspissede og områdespesifikke kunnskaper at det vil vekke interesse hos alle med interesse for moderne norsk historie. Hanssen gir leseren et innblikk i temaer som historisk hører til den politiske venstreside, og viser hvordan fagorganisering og arbeiderbevegelse har formet Trondheim til den byen den er i dag.

En rød vind blåser over Trondheim

Fagbevegelsens særegne stilling i Trondheim tydeliggjøres gjennom hele verket. I det første kapittelet «Opptakt» beskrives det hvordan sosialismen og en organisert arbeiderbevegelse blusset opp i Trondheim mot slutten av attenhundretallet. Trønderne så seg som mange andre i verden påvirket av de sosialistiske tendensene fra det europeiske kontinentet, og Hanssen formidler med entusiasme hvordan «[m]ange tiårs forsøk på å fremme arbeiderinteresse i Trondhjem, gjennom organisering og kamp, hadde kulminert med stiftelsen av et eget arbeiderparti!»

Våre forgjengeres kamp for fremtidens arbeidende mann og kvinne er noe av det som kommer sterkest frem i Dynamitt i borehullene. Rettigheter som kan fremstå hverdagslige i vår tid, vises å være tuftet på noe så alvorlig at det til tider har stått mellom liv og død for sakens fanebærere. Den åtte timer lange arbeidsdagen kommer ikke fra intet. Hanssen formidler hvordan Trondheims gryende arbeiderbevegelse lot seg inspirere av pariserkommunen og amerikanske sosialister, og trekker særlig fram engasjementet til malersvennen Martin Tranmæl fra Melhus.

Den viktige Martin Tranmæl

Tranmæl, som i stor grad preger dette verket, var arbeidsutvandrer, redaktør og profilert politiker i Arbeiderpartiet. Han var påvirket av fagforeningsmedlemmer han stiftet bekjentskap med under arbeid i Amerika, og hadde i sin yngre dager svært kommunistiske og revolusjonære holdninger. «Dynamitt i borehullene» er et utsagn som stammer fra Tranmæl selv. Fra 1912 og utover var det et slagord man brukte for å fremme tanken om at arbeiderne måtte bruke maktmidler for å felle borgerskapet. Selv om Tranmæl la fra seg det revolusjonære tankegodset med tiden, står det som et fundament i en tidlig norsk klassekamp.

  • Martin Tranmæl […] maktet gjennom sin praktiske sans, sin kolossale arbeidskapasitet og sine enestående agitatoriske evner å overføre sine grunnleggende erfaringer fra Amerika til trønderske forhold og utforme en faglig strategi som grep trondhjemsarbeiderene.

Hans utpregede viktighet for trøndersk arbeiderbevegelse og fagorganisering utgjør til tider svært gripende lesning.

Den sammensatte historieformidlingen til Hanssen trekker frem den kommunistiske og revolusjonære ånd som preget en hel verden i lang tid. Trondheims arbeiderbevegelse sørget også for å spre lektyre fra Karl Marx til folket gjennom det til tider venstreradikale tidsskriftet Ny tid. De internasjonale strømningene understrekes gang på gang i verket. Jo lenger man leser, desto større forståelse får man av at det var like blodig alvor i Norge som i nasjoner som endte opp under den kommunistiske fane.

Verdenskrig, motstand og utvikling

Samorganisasjonens iherdige kamp mot fascismen før og under krigen skildres i detalj. Hanssen formidler på en flott måte hvordan arbeiderbevegelsen og motstandsmenn sto samlet i opposisjon mot nazistene og deres lokale håndlanger Henry Rinnan.

Den mer moderne historien som presenteres ligger friskere i minne. Den viser at klassekamp og fagorganisasjon ikke har mistet sin mening. Tvert imot endres den og tilpasses tidens krav. Hanssen skildrer hvordan Samorganisasjonen har videreført og modernisert Tranmæls idealer for å kunne opprettholde rettferdige forhold for byens arbeidere. LO i Trondheim står fremdeles i opposisjon til den norske høyreside. Bjørn-Erik Hanssen fastslår hvilken stolthet og hvilket blodslit som ligger til grunne for norsk fagorganisering og arbeiderbevegelse.

I dette verket kommer den lange kampen for arbeiderenes rettigheter frem som mye viktigere enn en kanskje skulle tro. Bjørn-Erik Hanssen utfører med sin bok et opplysningens oppdrag. Viktigheten av den historien som til tider glemmes, understrekes grundig i Dynamitt i borehullene.

 

Herman Poppe