Bør vi tillate flere stoffer i behandling av rusavhengige?

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er betegnelsen på den norske ordningen for substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet. Pasientene blir behandlet med metadon eller buprenorfin (Suboxone eller Subutex).

Dette har i Norge vært et strengt kontrollert tiltak med et begrenset medikament-tilbud, rigide kontrollrutiner, urinprøver og sanksjoner ved uregelmessigheter, mange er tilfreds med tilbudet men noen faller også utenfor.

Som et ledd i den kommende rusreformen har helseministeren varslet endringer som blant annet å øke valgfriheten i LAR ved å inkludere flere legemidler samt å gjennomføre forsøk med heroinassistert behandling.

Dette er viktige tiltak men er dette nok?

1. Hvilke medikamenter bør inngå i LAR for opiatavhengige og hvorfor?

2. Nå vil heroin bli en del av LAR. HAB (heroinassistert behandling) har gitt bedre helse, lavere kriminalitet og bedre livskvalitet for brukerne i andre land. Hva tenker dere om HAB i Norge?
Bør man vurdere å bare gi heroin oralt (korttid og langtidsvirkende) i de byene et tilbud for injiserende brukere blir for kostbart? (For eksempel i Trondheim).

3. I dag får flere ADHD-medisiner, men ikke som er substitisjonstilbud. Bør de som er avhengige av stimulanter få medisinsk amfetamin som er prøvd ut i noen land?

4. De fleste dør av alkohol. Noen land har også substitisjonstilbud for alkoholikere, som i Østerrike der de bruker GHB. Bør vi vurdere et prøveprosjekt i Norge?

Vi vil derfor invitere til et miniseminar og debatt hvor vi tar opp disse spørsmålene. Litteraturhuset i Trondheim i samarbeid med Foreningen Tryggere Ruspolitikk Trøndelag satt opp tid for et slikt arrangement nå den 21. september kl. 19.

Lege Sverre Eika fra 24/7 i Oslo som også er kjent som “de narkomanes lege” holder foredrag etterfulgt av en samtale/debatt med representanter fra rusfeltet.

Inngang: 50,-

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger